VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDECH ZOOM TRAVEL s.r.o.

(stáhnout ve formátu pdf)

1. Smluvní strany a vznik smluvního vztahu

1.a. Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi ZOOM Travel s.r.o. (dále jen CK), Obřanská 1013/168, 614 00 Brno, IČ 27747000, DIČ CZ27747000 a zákazníkem. Podpisem CS vyjadřuje zákazník souhlas se všemi body těchto podmínek a plně je akceptuje i za spolucestující uvedené v CS.
1.b. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká v okamžiku podpisu CS a jejímu vzájemnému předání a složení zálohy, splatné v okamžiku podpisu cestovní smlouvy v hotovosti, převodem na účet či poštovní poukázkou.
1.c. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

2. Předmět cestovní smlouvy, vymezení zájezdu

2.a. Předmětem CS je zájezd vymezený v CS názvem, datem odjezdu/termínem zahájení zájezdu, termínem ukončení zájezdu/datem návratu účastníků, číslem, rozsahem a dalšími podmínkami a službami uvedenými na webových stránkách CK či na doplňkových materiálech v případě nekatalogových akcí, těmito Všeobecnými podmínkami, potvrzeným knihováním letů a eventuelně upřesněními v Podrobném informačním dopisu.
2.b. CK se zavazuje na základě této CS poskytnout služby v rozsahu stanoveném v CS, katalogu a případně v dalších dokumentech vztahujících se svou povahou k zájezdu.
2.c. Na webových stránkách je uveden program každého zájezdu. Programem a trasou zájezdu se rozumí pouze část od začátku programu v cílové zemi po odlet zpět. Leteckou dopravu CK pouze pro zákazníka jeho jménem zajišťuje na základě objednávky, proto ji nelze zahrnout do trasy zájezdu.

3. Cena zájezdu

3.a. Co je a co není zahrnuto v ceně ubytování a zájezdu, je uvedeno v nabídce na internetových stránkách CK, popř. v doplňkových materiálech.
3.b. Cena zájezdu je smluvně stanovena mezi klientem a CK a je považována za zálohu až do realizace zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Z důvodu nabytí platnosti novely zákona o cenách č. 526/1990 Sb. dne 26.11. 2009 zahrnují uváděné konečné ceny zájezdu i poplatky k letenkám.
3.c. Cena zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny a povinné pojištění CK proti úpadku. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Cena zahrnuje vyřízení víz, neplatí pro USA a Kanadu. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, stravování a cestovní pojištění (pokud není uvedeno jinak).
3.d. CK určí odletové místo Praha nebo Vídeň.
3.e. Cenu zájezdu lze uhradit vkladem v hotovosti na přepážce banky nebo bezhotovostním převodem na účet CK.

4. Zvýšení ceny zájezdu

4.a. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu do lhůty 21 dnů před započetím zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

  • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
  • plateb spojených s dopravou
  • směnného kurzu české koruny pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

4.b. Nastane-li některý z případů uvedených v bodu 4.a., bude konečná cena zájezdu stanovena tak, že k ceně sjednané v CS bude připočtena částka rovnající se inflačnímu nárůstu ceny poskytnuté služby, příp. promítnutí procenta zvýšení směnného kurzu ve vztahu ke kurzu.
4.c. CK je povinna písemné oznámení o zvýšení cen zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.
4.d. Zvýšením ceny zájezdu z nutných důvodů uvedených v odstavci 4.a. nevzniká zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy.

5. Platební podmínky

5.a. Za zájezd nebo ubytování je nutné zaplatit zálohu. Výši zálohy určí CK individuálně ke každému zájezdu.
5.b. Splatnost výzvy k uhrazení zájezdu je 7 dnů od doručení. Na základě žádosti zákazníka může být splatnost výzvy prodloužena. V případě nedodržení této platební lhůty má CK právo zrušit zákazníkovi rezervaci s tím, že zákazník má povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
5.c. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK nebo obchodního zástupce.
5.d. V případě uzavření cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.

6. Práva a povinnosti zákazníka

6.a. Zákazník se zavazuje, že řádně a včas CK poskytne všechny potřebné doklady a informace nutné k zajištění všech objednaných služeb a zaplatí smluvenou cenu na základě splátkového kalendáře uvedeném v CS a ve výzvě k úhradě zájezdu. Zaplacení poté prokáže dokladem.
6.b. Zákazník se zavazuje a) převzít od CK všechny potřebné doklady k cestě (letenky, cestovní doklady, cestovní pojištění, apod.), řádně je překontrolovat a řídit se jimi, b) dostavit se včas na místo srazu uvedeném v Podrobném informačním dopise, c) dodržovat pasové, celní a zdravotní nařízení navštívených zemí, d) cizí státní příslušníci jsou povinni informovat se a zajistit si potřebné cestovní dokumenty samostatně. Veškeré vzniklé náklady vyplývající z nedodržení tohoto bodu nese zákazník. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
6.c. Vzniknou-li nějaké odchylky od sjednaných služeb, je zákazník povinen neodkladně o této skutečnosti informovat zástupce CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.
6.d. Zákazník se zavazuje zdržet se takového jednání na zájezdu, které by mohlo ostatní účastníky zájezdu omezit, poškodit, ohrozit či odpuzovat.
6.e. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb, informaci o všech změnách, rozsahu služeb a další informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.
6.f. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu zrušit svoji účast na zájezdu viz bod č. 9.a. nebo poslat za sebe na zájezd náhradníka. Tuto možnost musí zákazník konzultovat s pracovníky CK a rozhodujícím faktorem jsou podmínky letecké společnosti, u které je rezervována či vystavena letenka. Původní i nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu i poplatky spojené s přebukovaním viz bod 10.
6.g. Zákazník má právo obdržet doklad o povinném pojištění CK, na ochranu osobních dat a také na reklamaci viz. bod 11.

7. Změny sjednaných služeb

7.a. CK si vyhrazuje právo změnit v nezbytném rozsahu program, trasu a další sjednané služby, které jsou zahrnuty v CS. Jedná se především o změny letových řádů z důvodu nepřízně počasí, technických problémů, živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění či úrazu účastníka nebo průvodce zájezdu a další mimořádné případy.
7.b. CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodu změny letového řádu, technických problémů, nepřízně počasí, apod. Zákazník by měl brát v potaz možnost vzniku zpoždění při plánování navazujících spojů, obchodních termínů či dovolené. CK nezodpovídá za případně vzniklou škodu v důsledku zpoždění a zákazníkovi v tomto případě nevzniká právo na odstoupení od CS.
7.c. CK je oprávněna posunout až o 2 dny termín zájezdu bez předchozího souhlasu zákazníka např. z důvodu posunutí letu leteckou společností apod.
7.d. Změny uvedené v odstavcích 7.a. a 7.c. nejsou důvodem odstoupení od CS a změna programu není v těchto případech důvodem k podání reklamace. CK je povinna bez zbytečných odkladů zákazníka o těchto změnách informovat.
7.e. S výjimkou změn provedených z důvodů zmíněných v odstavcích 7.a. a 7.c. má zákazník před začátkem zájezdu právo rozhodnout se, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od CS odstoupí. CK je povinna písemné oznámení o návrhu změny CS odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
7.f. Poruší-li CK své povinnosti vyplývající z uzavřené CS, má zákazník právo na vrácení složené zálohy nebo její adekvátní výše.
7.g. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy podle odstavce 7.e. nebo odstoupí-li od smlouvy CK z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové CS poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.

8. Zrušení zájezdu ze strany CK

8.a. Realizace všech zájezdů CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Pokud toho není dosaženo, má CK právo na zrušení zájezdu nejméně 20 dní před začátkem zájezdu.
8.b. CK má právo na zrušení či zkrácení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně vyžadovat.
8.c. Při zrušení zájezdu před odjezdem se účastníkům vrací záloha v plné výši, při zrušení v průběhu z vlastní vůle zákazníka, nevzniká zákazníkovi právo na náhradu za neposkytnuté služby.
8.d. Zákazníkovi nevzniká právo na úhradu škody, pokud CK zruší zájezd v souladu s odstavci 8.a. - 8.b.
8.e. CK má právo od CS smlouvy odstoupit, neuhradí-li zákazník do 30 dní před datem odjezdu zájezd v plné výši.

9. Zrušení zájezdu ze strany zákazníka

9.a. Zákazník je oprávněn zrušit svoji CS s CK nejpozději 1 den před odjezdem. Za den odstoupení od CS je považován den, kdy CK obdržela písemné vyjádření zákazníka o zrušení účasti na zájezdu (osobně na pobočce, doporučenou poštou nebo emailem).
9.b. Zákazník je povinen zaplatit CK stornopoplatek při odstoupení z důvodů jiných, než uvedených v odstavci 7.f. Výše stornopoplatku je stanovena skutečnými prokazatelnými náklady vynaloženými CK, minimálně však v procentech ze základní ceny zájezdu takto:

  • Odstoupení dříve než 70 dní před odjezdem 15 %
  • 70 - 41 dní před odjezdem 30 %
  • 40 - 31 dní před odjezdem 50 %
  • 30 - 15 dní před odjezdem 75 %
  • 14 - v den odjezdu 100 %

9.c. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedený storno poplatek.
9.d. V případech, kdy je potřeba hradit rezervace ve velkém časovém předstihu, mohou být storno podmínky upraveny. Zákazník bude upozorněn na aktuální výši storno podmínek. Storno za leteckou přepravu se řídí podmínkami jednotlivých leteckých společností.
9.e. Pokud byl ke dni odstoupení od CS za zákazníka vynaložen prokazatelný výdaj, který převyšuje storno poplatek v odstavci 9.b., zvyšuje se storno na hodnotu těchto výdajů.
9.f. Zruší-li zákazník svoji účast na zájezdu ze závažných důvodů (vážné onemocnění nebo úmrtí blízkého rodinného příslušníka) a neprodleně informuje o této skutečnosti CK, může CK snížit výši storno poplatku až o 10 %, pokud jí tím nevzniknou nesplacené závazky vůči dalším dodavatelům služeb - zejména leteckým společnostem. V případě onemocnění je platným dokladem pouze průkaz o pracovní neschopnosti.

10. Náhradník

10.a. Odstupné uvedené v odst. 9 není vyžadováno, pokud za sebe odstupující vyšle náhradníka a zabezpečí předání osobních údajů svého náhradníka v termínu potřebném pro formální i technické změny (především rezervace letenek a vyřízení víz). Dále bod 6.f.
10.b. Odstupující a náhradník společně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů. Odstupující zákazník odpovídá za informovanost náhradníka, který převzetím CS souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími.

11. Reklamační řízení

11.a. Jestliže zákazník zjistí, že služby, které CK poskytuje, neodpovídají službám popisovaným v katalogu a případných upřesňujících informačních materiálech nebo byly porušeny tyto Všeobecné podmínky, má právo na reklamaci.
11.b. V průběhu zájezdu je nutné vadu služeb reklamovat u průvodce zájezdu. Zákazník je povinen společně působit v tom směru, aby eventuálním škodám bylo zabráněno. V případě, že reklamace není uplatněna přímo na místě, je zákazník povinen uplatnit ji písemně nejpozději do 3 měsíců po svém návratu. V opačném případě právo na reklamaci zaniká. CK neručí za úroveň služeb objednaných dodatečně přímo na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy. Zákazník své nároky musí uplatňovat přímo na pojišťovně.
11.c. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od data ukončení zájezdu, pokud byla reklamace podána v průběhu zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
11.d. Dojde-li k okolnostem či událostem, jejichž vznik, průběh či následek nezávisí na postupu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka a zákazník nemůže z části či zcela využít služeb již zaplacených a objednaných, nevzniká zákazníkovi právo na slevu či úhradu těchto nevyužitých služeb. Dojde-li ke škodě týkající se letecké přepravy, výše odškodnění se řídí mezinárodními dohodami.

12. Věkové omezení zákazníků

12.a. Děti mladší 18 let se mohou zájezdu účastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. V tomto případě je nutná konzultace s pracovníkem CK.
12.b. V případě účasti osoby starší 70 let si může CK vyžádat potvrzení o zdravotní způsobilosti zákazníka, vč. potvrzení o speciálním cestovním pojištění.

13. Jiná omezení a zodpovědnost za zákazníka

13.a. S ohledem na náročnost některých zájezdů pořádaných CK se zákazníkům doporučuje věnovat bedlivou pozornost doporučením průvodce a pracovníků CK zejména, pokud jde o fyzickou náročnost zájezdu.
13.b. CK nemůže převzít odpovědnost za obtíže zákazníka vyplývající z jeho zdravotního stavu a nedostatečné fyzické připravenosti. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, zejména sportovního programu v rámci jednotlivých zájezdů, na vlastní nebezpečí.
13.c. Zákazník bere na vědomí, že všechny dobrodružné zájezdy jsou na vlastní nebezpečí. CK a ani její agenti či zaměstnanci nejsou zodpovědní za zranění, úmrtí nebo poškození majetku a cestující tímto zbavuje CK, její agenty a zaměstnance zodpovědnosti.
13.d. Zákazník se zavazuje řídit se během zájezdu pokyny průvodce a chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval přírodu a okolní prostředí, nerušil průběh zájezdu a ostatní účastníky.
13.e. Průvodce má právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu nebo mu zakázat plánovanou trasu v případě, že zákazník je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo pokud jeho vybavení či momentální fyzický stav neodpovídají náročnosti programu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
13.f. CK neručí za majetek zákazníků v případě ztráty, poškození či krádeže.

14. Podrobné pokyny k zájezdu

14.a. Informace o konkrétním zájezdu budou upřesněny v Podrobném informačním dopisu. Zákazník obdrží dopis poštou nebo jiným způsobem nejpozději 14 dní před začátkem zájezdu.
14.b. Pokud zákazník neobdrží Podrobný informační dopis k zájezdu do 10 dní před začátkem zájezdu, je ve vlastním zájmu povinen kontaktovat CK a informovat ji o této skutečnosti. Pokud tak neučiní, má se za to, že Podrobný informační dopis k zájezdu obdržel.

15. Očkování a zdravotní doporučení

15.a. Informace o očkování poskytnuté CK a zdravotních krocích, které by zákazník měl podstoupit před cestou do zahraničí nemají závazný, ale jen doporučující charakter. Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat s odborným lékařem nebo na hygienické stanici. Za zdravotní připravenost na zájezd nese odpovědnost zákazník. Zákazník je povinen respektovat zdravotní předpisy navštívených zemí a v případě povinného očkování mít s sebou platný Mezinárodní očkovací průkaz.

16. Vízové povinnosti a pas

16.a. Zákazník se zavazuje, že po dobu konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu, který musí splňovat požadavky cílové země - zejména dobu platnosti od vstupu do země (min. 6 měsíců po návratu). Dále se zavazuje dodržovat zejména celní, pasové, zdravotní a další právní předpisy tohoto státu. Za následky nedodržení těchto předpisů nenese CK odpovědnost.
16.b. Je-li pro vstup do cílové země nutné obdržení vstupního víza, je zákazník povinen poskytnout svůj cestovní doklad s dostatečným počtem volných stran a požadovanou platností, řádně vyplněnou žádost o vízum, dostatek barevných fotografií a další dokumenty požadované ambasádou (výpisy z účtu, potvrzení o zaměstnání, apod.) pracovníkům CK. Pas mu bude vrácen po vyřízení vízových formalit, nejpozději však při započetí zájezdu, pracovníkem CK. CK neodpovídá za případné neudělení víz. Vízum do USA nezajišťujeme, klient si ho vyřizuje samostatně.
16.c. Veškeré údaje o potřebných vízových formalitách, bezvízovém styku a zajištění víz, které CK poskytuje, se týkají pouze občanů ČR. Občané jiných zemí zodpovídají za vyřízení těchto formalit sami.
16.d. CK neodpovídá za případné neudělení víz a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu. Náklady vzniklé ke dni zrušení účasti na zájezdu v důsledku neudělení víza hradí zákazník.

17. Ubytování

17.a. Druh ubytování je uveden u každého zájezdu.

18. Stravování

18.a. Stravování není zahrnuto v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Průvodce poskytne informace o možnostech stravování v dané oblasti a je nápomocen při výběru.

19. Doprava

19.a. Letecká doprava je součástí ceny zájezdu, pokud není uvedeno jinak. CK pro zákazníka jeho jménem na základě objednávky zajistí u dodavatele nákup letenek na linkové lety renomovaných leteckých společností. CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené dodavatelem – leteckou společností. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato informace známa, bude zákazník informován v podrobném informačním dopisu.
19.b. Doprava autobusy, mikrobusy, terénními vozidly, lodní doprava a případné místní přelety, které jsou nutné pro absolvování trasy zájezdu, jsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. U některých zájezdů pronajímáme vozidla, jinde používáme kombinovanou dopravu (kombinace pronajatých vozidel s místní veřejnou dopravu). U každého zájezdu v katalogu je vždy specifikováno, o kterou dopravu se jedná. V ceně zájezdu není zahrnuta doprava potřebná pro absolvování tzv. fakultativních výletů.

20. Pojištění

20.a. V případě objednání zájezdu u CK požadujeme, aby si klient vyřídil pojištění. Záleží na klientovi, kterou pojišťovnu si vybere, popř. zda uzavře pojištění, které nabízí CK. Důležité je, aby bylo pojištění co nejkvalitnější a aby zahrnovalo i letecký transfer do nemocnice v případě vážnějšího zranění. U některých typů zájezdů, které pořádáme s partnerskými CK např. v Jižní Africe je potvrzení o zaplacení takového pojištění dokonce podmínkou k přijetí klienta na zájezd a naši partneři toto důsledně po příletu do jejich země kontrolují.
20.b. CK je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159 / 1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA a.s.

21. Ochrana osobních údajů

21.a. Všechny osobní údaje, které zákazník při podpisu či zaslání objednávky poskytne CK využívá výlučně pro své interní potřeby, které se týkají realizace objednávky. To znamená, že jsou využívané k účelu vyhotovení výzvy k úhradě zájezdu, zprostředkování údajů odpovědné osobě objednané ubytovací jednotky a zaslání potvrzení o objednání ubytování na zákazníkovu adresu. CK pečuje o všechna shromážděná data o klientech tak, aby byla chráněna proti ztrátě či jakékoliv formě zneužití a za tím účelem využívá v současnosti dostupných technologií a procesů, které jsou přísně chráněny proti neautorizovaným přístupům.

22. Dodržování a ochrana autorských práv

22.a. Veškerý obsah a materiály zveřejněné na webových stránkách CK jsou určeny k osobnímu nekomerčnímu použití. Není dovoleno je měnit, rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, prezentovat, publikovat nebo prodávat jakoukoliv informaci, službu nebo výrobek, který je prezentován na těchto stránkách, a to ani jakoukoliv část, bez souhlasu vlastníka autorských práv. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah a způsob jeho zveřejnění na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti ZOOM Travel s.r.o., Obřanská 1013/168, 614 00 Brno, Česká republika, s výjimkou některých fotografií, které jsou majetkem majitelů ubytovacích kapacit a mohou být na požadavek autora staženy, nedosáhne-li se jiné domluvy. Účelem těchto webových stránek je kvalitně, spolehlivě a pravdivě informovat o turistické nabídce. Připouští se možnost zpoždění s aktualizováním a usilujeme o okamžité odstranění případných chyb. Webové stránky CK obsahují i odkazy na stránky, na jejichž obsah zaměstnanci CK nemají vliv. Tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze jako dostupný zdroj informací, ale jsou vlastnictvím dalších osob. S ohledem na tuto skutečnost se CK zprošťuje veškeré zodpovědnosti za redaktorskou politiku těchto dalších webových stránek. Setrvává v prověřování uvedených odkazů a bude odstraňovat taková doporučení na webové stránky, zjistí-li, že jejich obsah není v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že CK nepostupuje dle těchto podmínek nebo máte-li jakoukoliv připomínku v souvislosti se způsobem podnikání, prosíme, informujte nás na této adrese:
office@zoomtravel.cz

23. Zákazník prohlašuje, že:

23.a. Není si vědom žádných závažných onemocnění, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje.
23.b. V případě, že uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.
23.c. Souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních dat nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. a zařazením do databáze zákazníků CK.

24. Závěrečná ustanovení

24.a. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem č. 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem.
24.b. Podpisem CS potvrzují smluvní strany, že byly seznámeny s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasí s jejich obsahem.

Upozornění:

Tyto Všeobecné podmínky využívání a poskytování služeb nabývají účinnosti 1.11.2007 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a CK. Zákazník se při odevzdání objednávky s těmito podmínkami seznámí, podpisem či odesláním
objednávky na ně bezvýhradně přistupuje. Zákazník, na jehož jméno a adresu je vystavena výzva k úhradě zájezdu, se zároveň zavazuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami seznámí všechny své spolucestující.